It would be really hard

It would be really hard to overdose on viagra.